Säännöt

Keski-Pohjanmaan Monikkoperheet ry
Säännöt hyväksytty tammikuussa 2023.

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan Monikkoperheet ry. Sen kotipaikka on Kokkola ja toiminta-alue Keski-Pohjanmaa.


2 TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia monikkoperheiden tukena, järjestää erilaista toimintaa lapsille, aikuisille ja perheille,
neuvoa uusia monikkoperheitä, ajaa monikkoperheiden etuja sekä jakaa tietoa ja tarjota vertaistukea monikkoperheille.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä taloudellista ansiota toimintaan osallistuville.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja kirpputoreja sekä ottaa vastaan lahjoituksia.


3 JÄSENYYS
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on monikkolapsia tai joka odottaa monikkolapsia tai joka on itse monikkosisarus. Varsinaisen jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan ja säännöt ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on
jättänyt jäsenmaksun maksamatta puolen vuoden kuluttua sen erääntymisestä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.


4 JÄSENMAKSU
Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä jäsenmaksun. Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin ryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.


5 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 3-5 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin, ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan sekä jakaa tarvittavat muut tehtävät. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä ovat läsnä. Hallitus voi kokoontua myös sähköpostitse tai järjestää puhelin- tai videoneuvottelukokouksen, jos kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni lukuun ottamatta henkilövaaleja, jotka ratkaistaan arvalla.

6 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


7 YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus
toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajien toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.


8 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Kokouksen kutsuu koolle hallitus, jonka on toimitettava kokouskutsu kirjallisesti postitetuilla kirjeillä tai sähköpostikutsulla jäsenille viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kullakin yksi ääni. Varsinainen jäsen voi valtuuttaa kirjallisesti perheen toisen varsinaisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole yksittäisen asian osalta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee lukuun
ottamatta henkilövaaleja, jotka ratkaistaan arvalla.


9 VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen tilikauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
 7. päätetään hallituksen jäsenten määrä
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
  kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.