Säännöt

            

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Hyvinkään seudun Monikkoperheet ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki ja toiminta-alue Hyvinkää ja sen ympäristökunnat.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia monikkoperheiden tukena ja tiedon jakajana. Yhdistys tarjoaa vertaistukea monikko-odottajille sekä monikkoperheille. Yhdistys järjestää keskustelu-, koulutus- ja
muita vastaavia tilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia monikkoperheille.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä taloudellistaansiota yhdistyksen toimintaan osallistuville.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi tarpeellisiksi katsomiinsayhdistyksiin.
Yhdistys voi tarkoituksensa rahoittamiseksi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja kirpputoreja tai suorittaa muuta varainhankintaaasianomaisen luvan hankittuaan. Yhdistys voi myös ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja.

3§ JÄSENET, LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on monikkolapsia tai joka odottaa monikkolapsia. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös henkilö, joka on itse kaksonen, kolmonen jne.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa sekä hyväksyy yhdistyksen säännöt.
Kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen toiminnan käsittävällä alalla tai muun sopivaksi katsomansa henkilön. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta eronneelle jäsenelle. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta, puolen vuoden kuluttua sen erääntymisestä. Yhdistyksen hallitus voi myös erottaa jäsenen (varsinainen, kannatus-, kunniajäsen) yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittavat vuosittain yhdistyksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle vahvistaman jäsenmaksun. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvoitteesta. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin voi olla myös sellaisella henkilöllä, jolle hallitus on tämän oikeuden erikseen antanut.

6§ TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä toiminnantarkastajalle maaliskuun 1. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle (tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä).
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja tästä on mainittava kokouskutsussa.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus ja yksi ääni. Varsinainen jäsen voi valtuuttaa kirjallisesti 15 vuotta täyttäneen perheenjäsenensä käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa.
Kannatus- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan
  lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
  kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava
  hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
  kokouskutsun.

                 

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen