Yhteystiedot

Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry toimii täysin vapaaehtoisvoimin.
Yhdistyksen hallituksen/vapaaehtoistoimijat tavoitat sähköpostitse.
Yhdistyksen kotipaikka on Oulu, toimimme koko Pohjois-Suomen alueella. Toimintaa on myös Rovaniemellä sekä Kajaanissa.

Yhdistyksen sähköpostiosoitteet:

Yleissähköpostiosoite: pohjoissuomenmonikkoperheet@gmail.com

Jäsenasiat: jasenvastaava.psmp@gmail.com

Monikkoperhevalmennus: pohjoissuomenmonikkoperheet@gmail.com

Rahastonhoitaja: rahastonhoitaja.psmp@gmail.com

Yhdistys sosiaalisessa mediassa:

Facebook:
suljettu ryhmä Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry

Instagram: pohjoissuomenmonikkoperheet


Yhdistyksen hallitus 2023:

Puheenjohtaja: Riikka Kesonen

Varapuheenjohtaja, monikkoperhevalmennusvastaava:
Niina Kemola

Sihteeri: Johanna Keskikuru

Jäsenvastaava: Suvi Jylhänlehto

Rahastonhoitaja: Johanna Mustaniemi

Avustusvastaava: Anna-Kaisa Hongisto

Maakuntavastaava (Lappi): Laura Maisonvaara

Maakuntavastaava (Kainuu): Henna Hietakangas

Yhteydenotot yhdistyksen sähköpostiosoitteiden kautta.

Toimimme koko Pohjois-Suomen alueella.


Yhdistyksen säännöt


§ 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Monikkoperheet ry. Sen kotipaikka on Oulu ja toiminta-alue Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. Yhdistys on suomenkielinen.


§ 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoitus on tarjota vertaistukea monikkoperheille sekä jakaa tietoutta ja parantaa monikkoperheiden yhteiskunnallista asemaa. Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on kaksoset, kolmoset, neloset tai useampia samaan aikaan syntyneitä lapsia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, luentoja ja koulutuksia sekä erilaisia tapahtumia alueen monikkoperheille. Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja kirpputoreja tai muuta varainhankintaa asianmukaisen luvan hankittuaan. Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa eikä taloudellista ansiota toimintaan osallistuville. Se voi liittyä jäseneksi tarpeelliseksi katsomiinsa yhdistyksiin.


§ 3 JÄSENET
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on tai joka odottaa monikkolapsia tai joka on itse kaksonen, kolmonen, nelonen tai niin edelleen. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen toiminta-alalla tai muun sopivaksi katsomansa henkilön. Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä edellytetään jäsenmaksun suorittamista vuosittain. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia ja maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvoitteesta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta eronneelle. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahden kuukauden ajan sen erääntymisen jälkeen. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.


§ 4 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallitus voi kokoontua myös sähköpostitse sekä järjestää videoneuvottelukokouksia, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys on avoin, ellei joku hallituksen jäsenistä vaadi suljettua äänestystä.


§ 5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen voi olla myös sellaisella henkilöllä, jolle hallitus on tämän oikeuden erikseen antanut.


§ 6 TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.


§ 7 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kokous voidaan pitää myös ilman kokouspaikkaa etäyhteyksin hallituksen niin päättäessä. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Äänestys on avoin, ellei vähintään kaksi (2) äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


§ 8 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse yhdistyksen jäsenille ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


§ 9 VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
  (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien
  toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

§ 10 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkaut