Yhteystiedot

Vaasan Seudun Monikkoperheet ry toimii täysin vapaaehtoisvoimin.
Yhdistyksen hallituksen/vapaaehtoistoimijat tavoitat sähköpostitse.

Yhdistyksen sähköpostiosoitteet:

Yleissähköpostiosoite: vaasanseudunmonikkoperheet@gmail.com

Jäsenasiat: vaasanseudunmonikkoperheet@gmail.com

Monikkoperhevalmennus: vaasanseudunmonikkoperheet@gmail.com

Yhdistys sosiaalisessa mediassa:

Facebook: Vaasan Seudun Monikkoperheet ry

Instagram:


Yhdistyksen hallitus 2024:

Puheenjohtaja: Pasi Saastamoinen

Varapuheenjohtaja: Annika Rajala

Jäsenvastaava: Pauliina Slotte

Rahastonhoitaja: Sanna-Sofia Heir

Tiedotusvastaava: Noora Jantunen

Valmennusvastaava: Josefina Ingves-Mangs

Sanna Musakka

Yhdistyksen vapaaehtoistoimijat tavoitat yhdistyksen sähköpostiosoitteesta.


Yhdistyksen säännöt:

 NIMI JA KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA

1. Yhdistyksen nimi on Vaasan Seudun Monikkoperheet. Sen kotipaikka on Vaasan kaupunki ja toiminta-alue on Pohjanmaa. Yhdistys on suomenkielinen.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee keskustelu-, luennointi-, yms. tilaisuuksia, harjoittaa koulutus- sekä julkaisutoimintaa ja liittyy tarpeellisiksi katsomiinsa yhdistyksiin.

3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisen luvan hankittuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä.

JÄSENET

4. Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä monikkoperheen vanhempi tai monikkolapsi tai -aikuinen. Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on kaksoset, kolmoset, neloset jne. Kannatusjäseneksi voi liittyä joko yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

5. Jäseniltä edellytetään jäsenmaksun suorittamista vuosittain. Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa, erikseen vuosi- ja kannatusjäsenille. Lisäksi jäseneksi haluavan on hyväksyttävä jäsenehdot.

6. Jäsen voi halutessaan erota ilmoittamalla siitä hallitukselle kirjallisesti taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroaminen merkitään pöytäkirjaan. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta erotessa. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, ellei vuotuista jäsenmaksua makseta määräpäivään mennessä.

HALLITUS

7. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä – kuusi (4 – 6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on mahdollista. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

8. Hallituksen tehtävät ovat:

 • edustaa yhdistystä ja tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat
 • valvoa yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
 • hoitaa taloutta
 • laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
 • laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 • hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi (2) yhdessä.

10. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on jätettävä tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

KOKOUKSET

11. Yhdistyksen vuosikokous pidetään marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12. Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen suljetun Facebook-ryhmän kautta sekä sähköpostitse. Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjeellä.

13. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
 7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 10. Toimihenkilöiden palkkioiden ja kulujen korvaamisesta päättäminen
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖKSET

14. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kyse sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen vuosijäsenillä on kullakin yksi ääni ja tätä äänivaltaa voi jäsenen sijasta valtakirjalla käyttää jäsenen viisitoista (15) vuotta täyttänyt perheenjäsen.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa varat lahjoitetaan Vaasan keskussairaalan vastasyntyneiden tehovalvontayksikölle.

16. Yhdistys kuuluu Suomen Monikkoperheet ry:n alaisuuteen ja suorittaa Suomen Monikkoperheet ry:lle jäsenmaksun, joka sisältyy jäsenen maksamaan jäsenmaksuun.