Yhdistyksen säännöt

PIRKANMAAN MONIKKOPERHEET RY 20.10.2007

NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA

1§ Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan monikkoperheet ry. Kotipaikkana on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue Pirkanmaan talousalue. Yhdistys on suomenkielinen.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. Toimia yhdistyssiteena monikkoperheiden valilla. Monikkoperheella tarkoitetaan perheitä, joihin syntyy tai on syntynyt useampi kuin yksi lapsi kerralla.
 2. Kannustaa ja opastaa uusia monikkoperheita alkuvaikeuksissa.
 3. Järjestää virkistystoimintaa aikuisille, lapsille ja koko perheelle.
 4. Lisätä yleistä tietoisuutta monikkoperheistä ja pyrkiä parantamaan monikkoperheiden yhteiskunnallista asemaa.

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimeenpanee keskustelu-, luennointi-, yms. tilaisuuksia
 2. toteuttaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
 3. tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille
 4. toimii yhteistyökumppanina tarpeelliseksi katsomiensa yhdistysten tai yritysten kanssa.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja toimeenpanna asianomaisen luvan hankittuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä. Yhdistys saa omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

JÄSENET

4§ Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen monikkoperheen vanhempi. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, joka itse on syntynyt monikkosisaruksena. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain.

Kannatusjäseneksi voi liittyä joko yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

5§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Jäseneltä edellytetään jäsenmaksun suorittamista vuosittain. Varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset. Jäsenmaksun suuruus paatetaan vaalikokouksessa seuraavalle toiminta vuodelle.

6§ Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Ero astuu voimaan saman vuoden lopulla, jolloin siitä on ilmoitettu. Mikäli jäsen itse haluaa erota, ei jo maksettua jäsenmaksua palauteta. Hallitus voi myös erottaa jäsenen, jollei vuotuista jäsenmaksua makseta määräpäivään mennessä.

HALLITUS

7§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Varajäsenet valitaan vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5).

Hallituksen jäsenten toimikausi on vaalikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

8§ Hallituksen tehtävät ovat:

 1. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 2. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
 3. Laatia vuosikokoukseen yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 4. Laatia vuosikokouksen yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 5. Valvoa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta
 6. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

9§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on ilmoitettu hallituksen jäsenille sovitulla tavalla ja läsnä on vähintään (3) kolme hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

11§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on annettava tilintarkastajille tarkistettavaksi ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien on maaliskuun 15. päivään mennessä jätettävä hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus.

EDUSTUS KATTOJÄRJESTÖSSÄ

12§ Yhdistyksen kokousedustajat kattojärjestön, Suomen monikkoperheet ry:n, vuosi-

ja vaalikokouksiin nimeää hallitus

13§ Yhdistys ehdottaa Suomen monikkoperheet ry:n hallitukseen nimeämänsä

ehdokkaan edustamaan Pirkanmaan monikkoperheet ry:ta.

KOKOUKSET

14§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja vaalikokous marraskuun loppuun mennessä, hallituksen lähemmin määrääminä aikoina. Muita yleisiä kokouksia pidetään niin usein, kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi. Vaalikokouksesta ja vuosikokouksesta sekä muista yleisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kaikille jäsenille kirjallisesti tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen omassa jasenlehdessa.

15§ Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat

 1. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 2. Esitellään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto
 3. Päätetään vastuuvapauden myéntamisesta
 4. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

16§ Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat

 1. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi
 2. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi (1-2) varatilintarkastajaa
 3. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio ja jäsenmaksut seuraavaa vuotta varten
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 5. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

PÄÄTÖKSET

17§ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta

Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenperheellä on yksi dani. Jäsenperhe voi keskuudessaan siirtää äänivallan 15 vuotta täyttäneelle perheenjäsenelle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

18§ Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on ensin käsiteltävä yhdistyksen hallituksessa ja sen jalkeen hyvaksyttava yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, vähintään ¾ ääntenenemmistöllä.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

19§ Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa, vahintéaan kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Jos kummankin kokouksen vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa yhdistyksen purkamista. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkaminen.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, yhdistyksen purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO

Nämä säännöt korvaavat aiemmat Hämeen monikkoperheet ry:n säännöt.

Säännöt astuvat voimaan 2007