Lausunto tilapäisiin etuuslakeihin

05.10.2022

Suomen Monikkoperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Kiitämme esitystä siitä, että lain avulla pyritään helpottamaan köyhimpien lapsiperheiden asemaa.

Monilapsisilla perheillä on keskimääräistä suurempi köyhyysriski. Esityksen mukaan toimeentulotuen lasten perusosien korotuskerroin pienenee toisesta lapsesta alkaen, ja erityisen paljon kolmannesta lapsesta alkaen. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä tiedämme monilapsisten perheiden köyhyysriskistä. 

Myös työttömyysturvassa lapsikorotus rajoittuu kolmeen lapseen asti, vaikka perheen köyhyysriski on korkea sekä työttömyyden että monilapsisuuden vuoksi.

Ehdotamme, että toimeentulotuessa kaikkien lasten perusosia korotetaan samalla korotuskertoimella.

Lisäksi ehdotamme, että sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä arvioidaan, onko työttömyysturvan lapsikorotuksen rajoittaminen kolmeen lapseen oikeudenmukaista ja tarkoituksenmukaista tiedossa olevan köyhyysriskin vuoksi.

Jyväskylässä 5.10.2022

Kunnioittavasti

Ulla Kumpula
toiminnanjohtaja
Suomen Monikkoperheet ry