Lausunto varhaiskasvatuslakiin

17.06.2021

Suomen Monikkoperheet ry lausuu hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta seuraavaa: Kiitämme esitysluonnosta muun muassa tuen rakenteen selkiyttämisestä. Lisäksi on tärkeää, että valmistelutekstissä on huomioitu rakenteellisten tukitoimien varsin vähäinen käyttö ja huono saatavuus sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamien tukipalvelujen keskinäiset yhdenvertaisuusongelmat.

Monikkoperheiden erityisyys varhaiskasvatuksessa liittyy siihen, että  
  • samasta perheestä osallistuu varhaiskasvatukseen useita saman ikäisiä lapsia samaan aikaan.
  • monikkolapset syntyvät usein ennenaikaisesti, mikä altistaa monikkolapset terveydellisille riskeille.
  • monikkosisarusten eli kaksosten, kolmosten ja nelosten tuen tarve voi vaihdella saman perheen monikkosisarusten kesken.
  • monikkolapsen identiteettiin sisältyy yksilöidentiteetin lisäksi identiteetti monikkosisaruksena. Monikkosisarusidentiteetti tarkoittaa muun muassa monikkolapsen käsitystä siitä, millaisia hän ja hänen monikkosisaruksensa ovat yhdessä monikkosisaruksina. Varhaiskasvatusvaiheessa monikkosisarusidentiteetti on tyypillisesti vahva, joten kun arvioidaan yhden monikkosisaruksen tuen tarvetta, tulee aina huomioida hänen keskinäinen suhteensa muihin monikkosisaruksiin.
  • monikkosisaruus tulisi huomioida jo varhaiskasvatuspaikkaa koskevassa päätöksenteossa niin, että monikkosisaruksilla on perheen niin halutessa ja lasten kehitystason mahdollistaessa, oikeus saman varhaiskasvatuspaikan samaan ryhmään.
§ 15a Lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen

Suomen Monikkoperheet ry kiittää esitysluonnosta lapsen oikeuksien korostamista. Lisäksi esitämme huomioimaan perustelutekstissä, että kansainväliseen tutkimustietoon perustuvan kansainvälisen monikkolasten oikeuksien julistuksen (International Council of Multiple Birth Organizations, ICOMBO, suomennos Suomen Monikkoperheet ry, 2020) mukaan monikkosisaruksilla, kuten kaikilla muilla ihmisillä, on oikeus tulla kunnioitetuksi ja kohdelluksi yksilönä, jolla on omat tarpeet ja mieltymykset. Julistuksen mukaan opetustilanteissa heillä on oikeus tulla sijoitetuksi samaan ryhmään tai eri ryhmään vanhempien ja monikkosisarusten omien toiveiden mukaan.

Kiitämme esitystä myös siitä, että se vahvistaa vanhempia roolia tuen tarpeen arvioinnissa. Arviointia tehtäessä tulee aina kuulla vanhempia ja lapsia. Esitämme lain perustelutekstiin lisättäväksi monikkolasten osalta pedagogisena järjestelynä sen, että monikkolapsen osalta tehdään aina arviointi monikkosisarusten keskinäisestä suhteesta ja tämä arviointi sekä tulee kirjata jokaisen monikkolapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tuen tarvetta arvioitaessa tulee kirjata keinot, joilla yksilöllisyyttä tuetaan eriyttämisen keinoin ja toisaalta, miten lapsen monikkosisaruusidentiteettiä kunnioitetaan ja tuetaan.

Monikkous on yleensä monikkolapsen voimavara ja suojaava tekijä. Monikkosisarusten sijoittaminen samaan tai eri ryhmään perustuu yksilölliseen arviointiin eli päätös monikkolasten ryhmävalinnasta tulee tehdä yksilöllisesti harkiten arvioiden sitä, mitä vaikutuksia kullekin monikkolapselle on tehtävästä ryhmävalinnasta (sama/eri ryhmä). Usein samaan ryhmään sijoittaminen on pienille monikkosisaruksille sopiva vaihtoehto, kunhan samalla tarjotaan lapselle ryhmän sisällä kokemuksia toimia myös itsenäisesti ilman monikkosisaruksen läsnäoloa.  

Lisäksi lain tulee luoda edellytykset sille, että päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa on tosiasialliset mahdollisuudet tarjota varhaiskasvatusta pienemmissä ryhmissä niille lapsille, jotka kuormittuvat liian isoissa lapsiryhmissä. Keskosina syntyneillä on isoissa lapsiryhmissä keskimäärin suurempi hermostollinen kuormitus. Monikkolapsille on tyypillistä syntyä ennenaikaisesti, mikä altistaa kognitiivisille ja neuropsykologisille riskitekijöille.

§ 15b Lapselle annettava tuki ja tuen toteutus

Kiitämme esitysluonnosta myös esitykseen sisältyvästä velvoitteesta tehdä hallintopäätös lapsen erityisestä tuesta, mikä vahvistaa vanhempien mahdollisuuksia vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevan lapsensa tuen saantiin.

Yhdenvertaisuuden takaamiseksi esityksessä olisi syytä vielä selkeyttää kolmiportaisen tuen kriteerejä, käytäntöjä ja muotoja sen eri tasoilla, ts. mitä palveluja ja tukimuotoja kuuluu millekin tasolle.

§ 15c Tuen tarpeen arviointi

Kun yhden monikkosisaruksen kohdalla tehdään erityisen tuen hallintopäätös erityisryhmään sijoittamisesta, tulee mietittäväksi myös monikkosisarusten keskinäinen suhde, keskinäiset roolit ja keskinäinen riippuvuus arvioitaessa sitä, miten monikkoutta tuetaan lasten ollessa mainitusta syystä sijoitettuna eri toimintaryhmiin tai mahdollisesti eri varhaiskasvatusyksikköihin.