Monikkoperheiden tavoitteet ministeri Grahn-Laasoselle

11.12.2023

Monikkoperheiden eli kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden talouspaineet ovat suuremmat kuin samankokoisen, lapsensa yksittäin saaneen perheen. Perheen koko on kasvanut ennakoimattomasti ilman, että perheellä on ollut mahdollisuutta suunnitella tarvittavan kodin kokoa, riittäviä liikkumisvälineitä tai varautua siihen, että lasten määrä kasvoikin kerralla kahdella, kolmella tai neljällä. Suuri taloudellinen paine syntyy siitä, että tarvikkeet ja hankinnat tehdään monikkolapsille yhtäaikaisesti, samankokoisina ts. hankintojen kierrättäminen näiden lasten kesken ei ole yleensä mahdollista.  Kahden, kolmen tai neljän lapsen kulut ovat paljon suuremmat kuin yhden vauvan, eivätkä perheen ansiotulot tai etuudet kasva samassa suhteessa. Suomen Monikkoperheet ry:n kyselyssä (2022, n=328) yli puolet vastaajista arvioi, että heillä on taloudellisesti vaikeampaa kuin muilla perheillä tässä taloudellisessa kustannusten nousun tilanteessa.

Monikkoperheet tarvitsevat enemmän sote-palveluja kuin perheet keskimäärin (Hyväluoma, 2010).

Suomen Monikkoperheet ry esittää:

  • Lapsilisää uudistetaan niin, että monikkolapset lisätään korotusten piiriin rinnastamalla heidät monilapsisiin perheisiin. Kaikista monikkolapsista myönnetään samansuuruinen korotus kuin monilapsisille perheille (neljäs ja sitä seuraavat lapset).
  • Pienituloisimpiin lapsiperheisiin kohdentuvien leikkausten vaikutuksia seurataan ja yhteisvaikutusten arvioinnin perusteella ryhdytään toimiin heidän asemansa turvaamiseksi.
  • Toimeentulotukea myönnettäessä varmistetaan, että monikkoperheen yhtäaikaiset hankinnat tulevat huomioiduiksi kuluina.
  • Perhevapaauudistuksen toimivuutta seurataan. Monikkolapset ovat ainoita suomalaislapsia, joista ei myönnetä lapsikohtaista perhevapaata.
  • Väestöpoliittisen selonteon yhteydessä tutkitaan monikkoperheiden taloudellista ja sosiaalista tilannetta.
  • Monikkovanhempien työssäkäynnin edellytyksiä tuetaan kohtuuhintaisella aamu- ja iltapäivätoiminnalla ja maksuissa huomioidaan sisarusalennus / tulosidonnaisuus.
  • Kotipalvelun saatavuutta parannetaan. Kotipalvelun saatavuus on monikkovanhempien jaksamisen kannalta kriittisen tärkeää.
  • Neuvola-asetusuudistuksen yhteydessä lisätään monikkolapsia odottaville vanhemmille oikeus räätälöityyn monikkoperhevalmennukseen. Alueellisissa neuvolasuunnitelmissa huomioidaan monikko-odottajien räätälöidyn perhevalmennuksen tarve ja saatavuuden parantaminen, palvelupolkujen sujuvuus sekä varmistetaan tarvittaessa henkilöstön osaaminen täydennyskoulutuksella. Tarjotaan monikkoperhevalmennuksen järjestämiseksi hyvinvointialue-järjestöyhteistyömallia, jossa hyvinvointialue tarjoaisi valmennukseen ammatillisen asiantuntemuksen ja monikkoperheyhdistys kokemusasiantuntijuuden.

KIITOS TAPAAMISESTA!