Miten monikkoperhe pärjää taloudellisesti?

25.03.2024

Suomen Monikkoperheet ry selvitti kyselyllä monikkoperheiden taloudellista pärjäämistä. Kyselyyn vastasi 327 monikkovanhempaa. Puolet vanhemmista kokee kulujen kattamisen käytettävissä olevilla tuloilla melko hankalaksi, hankalaksi tai erittäin hankalaksi.

Kyselyyn vastanneita monikkovanhempia oli 327. Heistä 60 prosenttia oli enintään 3-vuotiaiden kaksosten vanhempia. Perheistä 43 prosentilla oli kaksi lasta ja 36 prosentilla kolme lasta. Lähes kaikki (96,3 %) olivat kaksosten vanhempia.

Vertailua vuoteen 2017

Halusimme tietää, miten monikkoperheet kokevat taloutensa. Kyselyn ajankohtana (marraskuu 2022) oli jo nähtävissä inflaatio ja sähkön hinnan nousu. Halusimme verrata tuloksia vuoden 2017 vastaavaan kyselyyn.

Talouttaan piti erittäin hyvänä 6 % vastaajista, hyvänä 31 % ja kohtalaisena 44 % vastaajista. Välttävänä tai heikkona talouttaan piti 18 % vastaajista. Kun vertaillaan tuloksia vuoteen 2017, huomataan, että vastaukset noudattelevat samaa linjaa, mutta vuoteen 2022 tultaessa hyväksi taloutensa kokeneiden osuus oli hieman vähentynyt, kun taas kohtuulliseksi taloutensa kokeneiden osuus oli vastaavasti hieman kasvanut.

Kokevatko monikkovanhemmat kulujen kattamisen käytettävissä olevilla tuloilla hankalaksi vai ei? Vuonna 2022 kulujen kattamisen koki hankalaksi tai erittäin hankalaksi 19 % vastaajista. Melko hankalaa se oli 30 % mielestä. Melko helppoa, helppoa tai erittäin helppoa se oli täsmälleen puolelle vastaajaperheistä. Tämän osalta perheiden tilanne on hankaloitunut merkittävästi, sillä vuonna 2017 melko helpoksi tai helpoksi kulujen kattamisen koki peräti 83 % vastaajista.

Vuonna 2022 kulujen kattaminen oli hankalaa tai erittäin hankalaa 19 % vastaajista, kun aiemmin se oli hankalaa 15 % vastaajista.

Vertailua vuoteen 2009

Meillä oli mahdollisuus vertailla näitä tuloksia vielä vuoteen 2009, jolloin asiaa kysyttiin samalla kysymyksellä (Hyväluoma 2010). Silloin perheiden kokemukset jakautuivat niin, että asteikossa helpon puolelle kallistui 57 %. Helpoksi kulujen kattamisen kokeneiden määrä oli siis vuonna 2017 huomattavasti suurempaa kuin muina tutkimusvuosina. Vuoden 2022 tutkimuksen mukaan perheiden tilanne on nyt vaikein näistä kolmesta tutkimusajankohdasta. Erot tuloksissa ovat huomattavan suuret, mutta hankaluutta selittävät hyvin vuoden 2009–2010 taloudellinen taantuma ja vuonna 2022 alkanut kustannustason nousu.

Eniten vastaajat olivat joutuneet karsimaan vapaa-ajan kuluista sekä vaatteista ja kodin hankinnoista. Vuoden 2022 kyselyssä kysyimme ensimmäistä kertaa, ovatko perheet joutuneet säästämään asumisen kuluissa, ja viidesosa vastaajista oli joutunut tekemään niin.

55 % vastaajista koki, että omalla perheellä monikkoperheenä on nykyisessä kustannustason tilanteessa vaikeampaa kuin muilla perheillä.

Vuonna 2022 vastaajat olivat sen sijaan hieman tyytyväisempiä sosiaalietuuksiin kuin vuonna 2017, sillä nyt etuuksia piti hyvinä tai kohtalaisina 50,7 % kun vastaava luku aiemmin oli 49,3 (poistettu en osaa sanoa -vastaukset).

Teksti

Ulla Kumpula

Artikkeli on julkaistu Monikkoperheet-lehdessä 1/2024