Perhevalmennuksesta tietoa ja vertaistukea

29.01.2024

Vuoden 2022 lopulla toteutimme monikkoperheille etuus- ja palvelukyselyn (n=328), jonka yhtenä aihealueena oli monikkoperhevalmennus. Halusimme selvittää, miten hyvin tieto valmennuksista on tavoittanut uudet monikkoperheet ja olivatko valmennuksissa käyneet perheet tyytyväisiä valmennuksien sisältöön.

Kyselyyn vastanneista noin 60 % oli osallistunut monikkoperhevalmennukseen. Suurin osa, noin 70 % oli osallistunut alueensa monikkoperheyhdistyksen järjestämään valmennukseen ja toiseksi eniten vastaajista oli osallistunut Suomen Monikkoperheet ry:n valtakunnalliseen etävalmennukseen. Muita mahdollisia järjestäviä tahoja ovat voineet olla neuvola tai sairaanhoitopiiri.

Valmennuksen antiin oltiin tyytyväisiä, sillä valmennuksen sisältö vastasi hyvin tai erittäin hyvin vastaajien odotuksia. Hyödyllisimpinä aiheina pidettiin saatua tietoa (53 %), vertaisvalmentajien kokemustarinoiden kuulemista (45,9 %) sekä konkreettisia arjen vinkkejä (39 %).

Suurin syy, miksi kyselyyn vastannut monikkovanhempi ei ollut osallistunut monikkoperhevalmennukseen, oli ettei hänen lähialueellaan ollut sitä tarjolla. Toinen syy osallistumattomuuteen oli, ettei tieto valmennuksista tavoittanut hänen perhettään odotusaikana.

Kyselystä on nähtävissä myös pandemian aiheuttamat rajoitukset järjestää tapaamisia kasvokkain. Tämä edesauttoi alueyhdistyksiä sekä kattojärjestöä kehittämään etävalmennuskonseptia. Kyselyn tulokset kuitenkin osoittivat, että valmennukseen olisi osallistuttu mieluiten kokonaan lähitapaamisina (40 %) tai niin, että osallistujalla olisi ollut mahdollisuus valita joko lähi- tai etäosallistuminen (37 %). Moni alueyhdistys onkin tarjonnut valmennusta nyt myös niin sanottuna ”hybridimallina”, mikä on mahdollistanut osallistumisen joko paikan päällä tai verkon välityksellä. Tämä mahdollisuus on ollut erityisen toivottu niissä tilanteissa, joissa odottaja on määrätty vuodelepoon.

Kyselyyn vastanneet toivoivat, että monikkoperhevalmennus koostuisi useammasta kuin yhdestä tapaamiskerrasta ja tilaisuuksissa tuettaisiin erityisesti perheiden verkostoitumista keskenään, koska vertaistuki koettiin tärkeäksi. Kyselyn tulokset osoittivat myös sen, että valmennuksista tulisi saada paremmin tietoa esimerkiksi neuvolasta tai sairaalasta, jotta perheet löytäisivät helpommin mukaan perhevalmennuksiin.

TEKSTI

Anneli Halme
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Artikkeli on julkaistu Monikkoperheet-lehdessä 4/2023.

Lue lisää Monikkoperhevalmennuksesta.